Hensikt

Hensikten med planprogrammet er oppstart av hovedplan for vei og trafikk. Planprogrammet skal legge føringer for hvordan det er ønskelig å utvikle den trafikale situasjon i kommunen og legge føringer for drift og prioriteringer for investering. I arbeidet med planen er det viktig å få avklart hvordan man ønsker at parkering skal foregå og hvilke trafikantgrupper som skal prioriteres i de ulike gatene i Kirkenes. I denne planen er det også viktig at man ser på løsninger for alle trafikantgruppene, da vei og trafikk er et felt som berører de fleste. Kommunedelplanen «Hovedplan for vei og trafikk» vil være et viktig strategisk dokument for videre trafikksikkerhetsarbeid.

 

Informasjon og medvirkning

Forslag til planprogram er vedlagt. Planprogrammet er også tilgjengelig på Sør-Varanger Kommunes nettside Planportal - Sør-Varanger kommune (svk.no), og fysisk i resepsjonen på rådhuset.

 

Har du noen merknader eller innspill til planforslaget, kan dette sendes innen 21.11.2022 til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Vennligst oppgi vår referanse: 22/2275.

Prosessplan vei og Prosessplan - kommunedleplan vei og trafikk