I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til:

• Byggeområder, herunder boliger og hytter

• Offentlig trafikkområde, herunder kommunal vei

• Landbruksområde, herunder jordbruk

• Spesialområde, herunder friluftsområde i vassdrag

• Fellesområde, herunder adkomstvei/parkering

• Fareområde, herunder høyspentområde.

Plandokumentene vil bli utlagt til offentlig ettersyn i perioden 24.11.08 – 24.12.08 på kommunens hjemmeside og på kommunens sevicekontor i 1. etasje på rådhuset.

Eventuelle innspill/merknader til planen sendes til: Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes, eller til postmottak@svk.no innen 24.12.08.

Plandokumentene finner du her:

Kunngj%F8ring.pdf  

Planbeskrivelse.pdf  

Reguleringsbestemmelser.pdf 

Plankart.pdf