Tiltakshavers/byggherrens ansvar

Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gitte tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

 Veiviser – Bygg uten å søke

Vær oppmerksom på at mange mindre tiltak som utgjør en større helhet må ses samlet og kan være søknadspliktig. En kombinasjon av flere tiltak som er unntatt søknadsplikt i noen tilfeller må vurderes som ett tiltak som det må søkes om.

Kommunen kan føre tilsyn med tiltak untatt fra søknadsplikt på lik linje med søknadspliktige tiltak. Dersom tiltaket/bygningen er i strid med bestemmelser og derav ulovlig, kan kommunen kreve tiltaket fjernet eller ilegge overtredelsesgebyr.

Ord og utrykk i byggesak

Tiltak som ikke krever søknad
 

Frittliggende bygning inntil 50 m2

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men det forutsetter at:

 • Mønehøyde ikke er høyere enn 4,0 meter og gesimshøyde 3,0 meter målt fra terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Bygningen skal brukes til for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, veksthus eller dukkestue.
 • Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, oppholdsrom, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.
 • Bygningen må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Avstand til kommunale ledninger må være 4 meter.
 • Bygningen må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsbestemmelser.
 • Bygningen må ikke føre til at tillat bebygd areal for eiendommen overstiges.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges.

 • Ved kommunale veier skal bygninger ha en avstand på 15 meter målt fra yttervegg til senter vei/gangvei.
 • Ved riksvei og fylkesvei skal bygninger ha en avstand på 50 meter målt fra yttervegg til senter vei/gangvei.
 • Hvis det er reguleringsplan for ditt område, vil du finne minste avstand til vei i reguleringsbestemmelsene. 

Melding om bygning sendes til kommunen når bygningen er ferdig.

Når bygningen er ferdig må du informere kommunen om bygningens plassering, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

 • Skriv ut kart og tegn bygningens takflate på kartet.
 • Fyll ut blankett 5188 - Melding om bygning eller tilbygg.
 • Blankett og kart sendes til postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

       Tilbygg inntil 15 m2

Du kan oppføre tilbygg på 15 m2 med avstand minimum 4,0 m fra nabogrensen.
Det forutsettes at:

 • Tilbygget må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Avstand til kommunale ledninger må være 4 meter.
 • Tilbygget må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsbestemmelser.
 • Tilbygget må ikke føre til at tillat bebygd areal for eiendommen overstiges.
 • Tilbygget kan ikke overstige to etesjer eller plan på det eksisterende byggverket.

Det må også her tas hensyn til veglova bestemmelser.

 • Ved kommunale veier skal tilbygget ha en avstand på 15 meter målt fra yttervegg til senter vei/gangvei.
 • Ved riksvei og fylkesvei skal tilbygget ha en avstand på 50 meter målt fra yttervegg til senter vei/gangvei.
 • Hvis det er reguleringsplan for ditt område, vil du finne minste avstand til vei i reguleringsbestemmelsene. 

Melding om tilbygg sendes til kommunen når bygningen er ferdig.

Når tilbygget er ferdig må du informere kommunen om tilbyggets plassering, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

 • Skriv ut kart og tegn bygning + tilbyggets takflate på kartet.
 • Fyll ut blankett 5188 - Melding om bygning eller tilbygg.
 • Blankett og kart sendes til potmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

 Veiviser – Bygg uten å søke

Terrasser som har en høyde på inntil 1,0m fra eksisterende terreng

 • Terrassen ikke kommer i konflikt med plankart eller planbestemmelser (bl.a byggegrenser, avstandskrav og utnyttelsesgrad).
 • Terrassen har en høyde på inntil 1,0m fra eksisterende terreng.
 • Terrassen forbundet med en bygning.
 • Terrassen ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0m.
 • Tekkverk på terrassen ikke er høyere enn 1,2m.
 • Terrassen ikke er overbygd.
 • Avstanden til nabogrense er minst 1,0m

Andre tiltak som er unntatt søknadsplikt

Byggtekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er unntatt søknadsplikt.

Levegg

 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1, 0 meter fra nabogrense
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense. 

Antenner

 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter, er unntatt søknadsplikt. Det er en forutsetning at plasseringen ikke innebærer fare for personsikkerhet. Unntaket gjelder ikke der flere antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade. 

Mindre støttemur

 • Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.

Mindre fylling eller planering av terreng

 • I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter og på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.

Kart

Sør-Varanger kommune tilbyr en Interaktiv karttjeneste der den enkelte bruker kan gå inn og hente ut kartinformasjon. Her finner du grunnkart, flyfoto, kommuneplaner og reguleringsplaner. Det finnes en søkemotor i karttjenesten der en kan søke på flere typer søkeord, som f. eks. adresser, eiendom og lignende.

Trykk her for å komme til kommunekart.com.

Plan- og bygningsloven § 20-5

Byggesaksforskrift kapittel 4

Teknisk forskrift (TEK17)

Direktoratet for byggkvalitet

 

 

TIL BYGGPORTAL