Strategisk oppvekstplan 2021 – 2031 ble vedtatt av kommunestyret 2. juni. Planen inneholder utfordringer, mål og strategier for oppvekstfeltet, og skal bidra til at oppvekstmiljøet er preget av trygghet, trivsel og tilhørighet.

Barn og unge i Sør-Varanger skal ha en oppvekst preget av trygghet, glede og mestring.

Barnas beste og respekt for både barndommens egenverdi og hvert enkelt barn skal ligge til grunn for innsatsen i oppvekstsektoren i Sør-Varanger kommune.

Barn gjør det bra når de kan, og alle barn skal ha mulighet til egen utvikling, uavhengig av familiebakgrunn, bosted eller andre sosiokulturelle eller økonomiske føringer. En trygg barndom, med passe utfordringer og nødvendig tilrettelegging, krever at kommunen har kompetente yrkesutøvere og bygger strukturer som evner å se, og ivareta, barn og unge på en varm, forutsigbar, ansvarstakende og profesjonell måte. Kommunens flerkulturelle historie er særlig vektlagt som en ressurs for oppvekstfeltet.

Det er de voksnes ansvar å legge til rette for at alle barn og unge lærer å ha omsorg for seg selv og andre, tør å utnytte sine evner, ta utfordringer og sprenge grenser. Skal vi få til dette, må vi legge til rette for at oppvekst blir et felles prosjekt for familier, naboer, frivillige lag og foreninger, bedrifter og profesjonelle yrkesutøvere.

Vi ser fram til å utvikle oppvekstfeltet på grunnlag av den vedtatte, strategiske planen. Kommunestyret har vedtatt at Handlingsdelen som følger planen skal prioriteres av Utvalg for levekår

Skitog, Den store styrkeprøven Hesseng bah.jpgnilder.jpg