Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Politiske saker

Hvem bestemmer den politiske agenda?

Krav fra sentrale myndigheter eller lokale/regionale vedtak og bestillinger danner ofte grunnlaget for oppstart av politisk initierte saksbehandlingsprosesser. Utredningsoppgaver kan dermed bare pålegges kommunedirektøren gjennom politiske vedtak.

Kommunedirektøren kan også ta opp saker på eget initiativ, oftest begrunnet i et behov som oppstår, eller for å avklare vedtak som er gjort av politiske organer.

Likedan oppstår også saker til behandling som følge av søknader fra publikum/brukere, eller på bakgrunn av et oppstått innbyggerinitiativ eller spørsmål under kommunestyrets spørretime.

 

Kommuneloven har bestemmelser om at folkevalgte organer skal behandle saker og fatte vedtak i møter. Møteformene inkluderer både fysiske møter, fjernmøter og skriftlig saksbehandling, og det er regler for de respektive innkallingsdokumenter.

Sakslista bestemmes av leder for organet, som regel basert på saker (saksframlegg) utarbeidet av administrasjonen og godkjent av kommunedirektøren. Det er kommunedirektørens ansvar at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes av organet.

Leder kan på eget initiativ sette opp saker til behandling, men kan ikke i kraft av lederrollen pålegge kommunedirektøren å utrede en sak. Dersom sak ønskes utredet, må organet fatte et vedtak om det.

Kommunestyret som øverste politiske organ, kan alltid instruere underordnede organer, d.v.s. at kommunestyret kan sette opp sak til behandling i underordnede politiske organer, men ikke i kontrollutvalget.

 

Kan jeg som representant fremme saker til behandling?

Som enkeltpolitiker, eller som en del av et mindretall, har du mulighet til å få fremmet ditt syn eller satt fokus på en sak, men ikke nødvendigvis få utredet saker til politisk behandling. Dette kan gjøres gjennom

  • spørsmål til organet (sendes til postmottak i forkant av møtet)
  • interpellasjon til kommunestyret (sendes til postmottak senest onsdag før møtet)
  • forslag som fremsettes via Møteportalen i møtet 
    • til sakslista (ny sak)
    • til eksisterende sak (må ha en rimelig sammenheng med den saken som behandles)
  • protokolltilførsel til den enkelte sak

 

Ønsker du en sak til behandling i et politisk organ, henvender du deg til kommunedirektøren via kommunens postmottak. Det er kommunedirektøren som styrer saksbehandlingsressursene og dermed gjør vurdering på behov og kapasitet. Utredningsoppgaver kan ellers bare pålegges kommunedirektøren gjennom politiske vedtak i et folkevalgt organ.

 

Jeg har spørsmål til saker som er til behandling

Når kommunedirektøren har godkjent sak for politisk behandling, er saken overlevert det politiske system. Dette innebærer at det blir utpekt en saksordfører, som får ansvaret for saken til den har fått sitt endelige vedtak. Les mer om saksordførerrollen her

Alle spørsmål og kommentarer må du dermed rette direkte til saksordfører - ikke til kommunedirektør eller andre administrativt ansatte. Det er saksordfører som skal videreformidle mottatte henvendelser til kommunedirektøren, og som er den som får svar i saken.