Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kystsoneplan for Varanger

Kystsoneplan for Varanger - Kunngjøring om fastsatt planprogram

Kystsoneplan for Varanger er under arbeid.

Styringsgruppa har i møte 10.12.20 fastsatt Planprogrammet til interkommunal kystsoneplan for Varanger.

 

 

les mer ...
Publisert: 14. desember 2020 | Sist oppdatert: 14. desember 2020

Skjermbilde - varselområde

Kunngjøring: Planprogram for kommunedelplan byplan Kirkenes

Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyremøte den 28.08.2019.

les mer ...
Publisert: 03. september 2019 | Sist oppdatert: 03. september 2019

2019004_Plangrense 1-1000_A4_400x566

Varsel om oppstart: Detaljregulering for Kirkenes Barnehage

I hht Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for nye Kirkenes barnehage. Tiltakshaver er Sør-Varanger kommune.

Formål med planarbeidet

Sør-Varanger kommune har vedtatt at Kirkenes barnehage skal rives og ny barnehage skal bygges på samme tomt.

Foreliggende konsept legger til rette for en 6-avdelingsbarnhage på ca. 1500 m2 med tilhørende uteoppholdsareal på ca. 6 daa, samt en adkomstsone (kiss-and-ride) og parkeringsplass langs Kronprinsens gate.

Planen skal legge til rette for en oppgradering av Pisselva og området rundt. I tillegg skal det åpnes for arbeid på kulverten nederst i Pisselva.

les mer ...
Publisert: 08. mai 2019 | Sist oppdatert: 10. mai 2019

snp bilde

Strategisk næringsplan - høring

Strategisk næringsplan 2019-2029 legges her ut til høring. Planforslaget er skrevet i samarbeid med næringslivet, og gjennom workshops og arbeidsmøter er man blitt enig om en felles visjon: En innovativ kommune som samarbeider om nye løsninger.

Frist for å komme med innspill er 3. mai 2019.

les mer ...
Publisert: 20. mars 2019 | Sist oppdatert: 21. mars 2019

Skjermbilde planavgrensning121218_600x399

Forslag til detaljregulering for fv. 885 Langvasseid-Svanvik - til offentlig ettersyn/høring

Forslag til detaljregulering for fv. 885 Langvasseid-Svanvik er utarbeidet av Statens vegvesen på vegne av Finnmark fylkeskommune og i samarbeid med Sør-Varanger kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget.

Hensikten med planen er å utbedre dagens veg, og foreslå strekningsvise tiltak for å bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.
Høring/offentlig ettersyn:
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 12.12.2018 – 30.01.2019

 

les mer ...
Publisert: 12. desember 2018 | Sist oppdatert: 20. mars 2019