Statsforvalteren har besluttet å innføre midlertidig motorferdselforbud på Spurvneset i Sør-Varanger kommune. Forbudssonen vises med rød skravur i vedlagt kart og begrenses i vest av snøskuterløype nr. 5 og i sør-øst av snøskuterløype 6. Innenfor forbudssonen trekkes alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i utmark midlertidig tilbake i den tiden forbudet gjelder.

Snøskuterløype nr. 5 og 6 holdes åpne, men det er ikke lov til å kjøre ut fra løypene for å raste innenfor forbudssonen i den tiden forbudet gjelder. Forbudet gjelder fra og med mandag 19. april til og med fredag 30. april 2021.

Bakgrunnen for forbudet er hensynet til reindriften. Reinen er på flytting mot kalvingsområdene. Vinteren og flyttingen tærer på reinens oppsparte energilagre og dyrene trenger nå ro. Særlig drektige simler er sårbare for forstyrrelser. Vi ber alle om å vise stor varsomhet dersom rein påtreffes på tur, også før forbudet trer i kraft. Følg med på kommunens- og Statsforvalterens hjemmesider for mer informasjon.

Statsforvalteren kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. Søknad sendes via Sør-Varanger kommune.

Forbudssone, klikk her