Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Omsorgsboliger kommunen disponerer

Roald Amundsensgate, Kirkenes

Storgata, Kirkenes

Eldresenteret, Kirkenes

Tangenlia, Hesseng

Gartnerjordet, Bjørnevatn

Sjøtun, Jakobsnes

Kroafeltet, Neiden

Mostadfeltet, Pasvik

Bureisern, Pasvik

Omsorgssenter, Bugøynes

 

Målgruppe

Eldre og/eller funksjonshemmede som ikke kan ivareta omsorg for seg selv, eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Eldre og funksjonshemmede med stort behov for hjemmebaserte tjenester prioriteres ved tildeling av bolig, noe som innebærer at et boligbehov alene ikke gir rett til omsorgsbolig.

Kriterier/vilkår

Tjenesten tildeles ut fra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.

Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av omsorgsbolig:

  • Underskrevet søknad må foreligge fra søker eller en som kan handle på søkers vegne
  • Mulighet for å fortsatt bo i sitt opprinnelige hjem med bistand fra hjemmebasert tjeneste skal være vurdert
  • At tjenester er utprøvd, som for eksempel hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsentertilbud, matombringing mm, og disse ikke er tilstrekkelig i opprinnelige hjem
  • At søker ikke er i stand til å ivareta seg selv i sitt eget hjem, selv med tjenester som supplement i hjemmet, og andre tilpassede tjenester
  • Søker må ved søknadstidspunktet antas å kunne fungere i boligen over noe tid

 

Pris for tjenesten

Husleie og depositum er avhengig av bosted og størrelsen på omsorgsboligen. Ved spørsmål kan du kontakte enhet for Koordinering, fag og forvaltning.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 Om det å bo i Norge - på ti ulike språk

 

Lover

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 


Lov om husleieavtaler (husleieloven)


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til kommunal klagenemd.