Miljøfyrtårn er en stiftelse, støttet av Klima og miljødepartementet, som har utarbeidet et program for miljøledelse og miljøhandling for private og offentlige virksomheter i Norge. Her er det lagt inn definerte krav som virksomheten må tilfredsstille for å kunne bli sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Hensikten er at den enkelte bedrift skal oppnå fordeler ved å sette fokus på miljøet gjennom miljøvennlig innkjøp og drift, arbeide for et godt arbeidsmiljø, spare penger på drift og oppnå markedsfordeler.

Sertifikatene er gyldig i tre år fra utstedelsesdato, og kan ved gjennomføring av resertifisering forlenges med tre år om gangen. 

 Bedriften ble sertifisert på bakgrunn av at de oppfylte en rekke kriterier på følgende hovedområder:  (Generelle kriterier og kriterier for byggeier og vaskeribedrifter). 

  •          HMS-perm og Miljøfyrtårnperm (miljøperm) laget av bedriftene.
  •          Arbeidsmiljø: Rutiner for medarbeidersamtaler, hjelpeutstyr/verneutstyr brukes, datablad på produkter i daglig bruk.
  •          Forsvarlig behandling av kjemikalier og restprodukter fra produksjonen.
  •          Innkjøp og materialbruk: Bruker miljømerkede produkter.
  •          Energibruk: Slår av lys og maskiner etter arbeidstid.
  •          Avfallsbehandling: Avfallsreduksjon og kildesortering så godt det lar seg gjøre her i Finnmark. Vi har jo ikke all verdens beste mottaksordning.
  •          Utslipp til luft og vann: Bedriften har ikke eget utslipp til luft og renset vann fra bedriften går til kommunalt renseanlegg. 

Rens & Vask Kirkenes arbeider godt på alle disse områdene.

Ønsker dere lykke til i deres videre miljøarbeid.