• Hva er vedtatt; et midlertidig forbud mot tiltak; bygging, riving, graving, sprenging og fylling. Omfatter også ikke søknadspliktige tiltak.

  Konsekvens for beboere; alle som planlegger tiltak må søke etter gjeldene regler. Ikke søknadspliktige tiltak som skifte av vindu, tak, og lignende sendes melding til kommunens postmottak; postmottak@svk.no, med beskrivelse av tiltaket og tiltakets adresse slik at kommunen kan gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

 • Akutte hendelser meldes til 110-sentralen. Akutt- og vakttelefoner finnes også her;https://sor-varanger.custompublish.com/akutt-og-vakttelefoner.534164.no.html

 • Informasjon om beredskap og samfunnsikkerhet finnes her; https://sor-varanger.custompublish.com/beredskap-og-samfunnssikkerhet.403800.no.html

 • Ikke akutte hendelser meldes til postmottak@svk.no med beskrivelse av hendelsen og adresse slik at det kan følges opp.

 • Et foreløpig aktsomhetsområde er avgrenset av Sandnesvannet i nord, Malmgrenveien, FV 8850 og ca 100 m sørvest for Langfjordkrysset/ kulvert på FV 8850.

 • Sør-Varanger kommune håndterer saken med bistand fra NVE. NVE har geoteknisk kompetanse og er fagmyndighet innenfor denne type saker.

 • Hensikten med det midlertidige forbudet er å sikre området mens det gjøres en vurdering av risiko for kvikkleireskred og eventuelt behov for sikring. Unngå at området blir belastet på en slik måte at fare for utglidning kan oppstå, dvs kontroll med gravearbeid, masseutfyllinger og masselagring

 • Bakgrunn er at det er en kjent forekomst av leire langs Sandnesbekken. Grunnundersøkelser viser kvikkleire i flere borepunkter.

 • Området sørvest for FV 8850og ned til Johnsenveien ble sikret på 90-tallet. NVE hadde ansvar både for prosjektering og utførelse. Dette området skal være trygt.

 • Kulvert/ rør under FV 8850 skal skiftes ut. Arbeidet håndteres av Statens Vegvesen og fylkeskommunen som veieier. Grunnundersøkelser viser kvikkleire i flere borepunkter.

 • For større byggeprosjekter i området (Coop Extra o.l.) er det gjort egne grunnundersøkelser med tilhørende sikringstiltak.

Veien videre;

 

 • Forbudet er ment som et midlertidig sikringstiltak

 • Undersøkelser og vurderinger som skal gjøres skal resultere i en tilrådning om det er behov for sikringstiltak i området

 • Kan også resultere i et fare- og aktsomhetsområde med tilhørende bestemmelser

 • Kan også bli aktuelt å vurdere andre områder i nærheten, da store deler av Sandnes ligger under «marin grense»

 • Tiltak som blir vurdertsom sikre og trygge av fagkyndige (dvs geotekniker) vil kunne tillates

 • Planlagt møte med NVE i uke 27.

 

 • Flere beboere uttrykker bekymring for om det er trygt å bo i området

   

  Pr i dag er det ingenting som tilsier at det ikke er trygt å bo der, men byggeaktivitet kan utløse hendelser

   

 • Flere er også bekymret for tungtrafikk og rystelser denne skaper

  Både kommunen og vegvesenet er klar over dette, og det vil være en del av vurderingene fremover

   

 • Hvordan skal trafikkavvikling på FV 8850 foregå mens rør/ kulvert skiftes ut?

   

  Vegvesenet vurderer flere alternativer for trafikkavvikling.

   

 • Ønske om at NVE deltar hvis det blir flere møter

Kommunen noterer dette