Iht. Plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende;

- Område for bebyggelse og anlegg, §12-5. Nr. 1.

         Generelle bestemmelser

 Fritidsbebyggelse frittliggende, FF (1 – 8)

-Samferdsel og teknisk infrastruktur, §12-5. Nr. 2.

  Kjøreveg.

-Landbruks, natur og friluftsområde samt reindrift, §12-5. Nr.5.

  LNFR-areal.

-Hensynssoner, §12-6.

  Høyspenningsanlegg

  Bevaring naturmiljø

 

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: www.svk.no. Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 23.09.2015.

 

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

 

 

Kirkenes, 02.09.2015.

 

Virksomhetsleder for Plan og byggesak

 

Vedtaksdokumenter:

 

2013016_PLANKART_Harebukt 180515 revidert.pdf

2013016_BESTEMMELSER _Harebukt 180515.pdf

2013016_Beskrivelse _ Harebukt 23.04.2015 .pdf

2013016_Rissikovurdering _ Harebukt 07.07.2014 (L)(504391).pdf

2. GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR HAREBUKT, GNR 13, BNR 9 - MUNKEFJORD.pdf