Møtetidspunkt:            Fra kl. 12:00 til kl. 12:35

Møtested:                    Skype

Tilstede:

-          Kommuneoverlege Mona S. Søndenå 

-          Rådmann Nina B. Øvergaard

-          Økonomisjef Svanhild A. Lande 

-          Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen 

-          Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell 

-          Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 

-          Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng

-          Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie

-          Koordinator Kjerstin Møllebakken

-          Bård Ramberg

-          Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

1.

 •    49 tester i Kaisvingen forrige uke, 107 på drop-in (økende). Teststasjonen er oppbemannet for å få tatt unna prøver. 62 tester på Storskog i forrige uke.
 •    Ingen positive tester i forrige uke. 1 positiv prøve i går, smittesporing pågår, en del i karantene, status oppdateres i løpet av dagen.
 •    Behov for rask oppdatering av TISK – hadde et bra møte fredag med gjennomgang av hva som er nødvendig for å rigge organisasjonen for bl.a. oppskalering av testkapasitet.

2.

 •    Ønsker å gi informasjon om hele oppvekstområdet i kommunestyret. Har invitert til felles møte med ulike enheter første fredag etter påske for å planlegge et opplegg for å skape fokus og informere om status for området til kommunestyret.
 •    Møter i kriseledelsen reduseres fra nå og inntil videre til hver første tirsdag i måneden.
 •    Det skal rapporteres til rådmann og kontorsjef hver tirsdag: Antall tester i forrige uke, positive prøver og smittesporing, vaksinering, status i karantenehotell og situasjonsrapport fra statsforvalteren. Utover dette kan de som har noe å informere om, rapportere. Rådmannen kommer med oppskrift på hvordan rapporteringen skal foregå.

3.

 •    Venter på oppdatering av veileder for skoler og barnehager.
 •    Udir kartlegger status, kommunen skal rapportere innen 26. mars.

4.

 •    TISK målsetting er å ha en effektiv organisasjon med fokus på det operative området. Organiseringen ble evaluert fredag, og jobbet videre med, samler testing under ett, tydeliggjør forskjellen mellom fagansvar og ansvar for drift. Forsterker kapasitet på krisekommunikasjon – stort informasjonsbehov både ift. enkeltpersoner og media.
 •    Karantenehotell: Ingen forandring siden sist, revurderer behovet 19. april.
 •    Sendt henvendelse til enhetsledere i kommunen, med informasjon om rullering av egne kontinuitetsplaner. 1 enhet har svart på henvendelsen innen fristen.
 •    Situasjonsrapport fra statsforvalteren: Relativt lave smittetall – ingen avvik i samfunnskritiske funksjoner, men lokale smitteutbrudd i enkeltkommuner. 22.271 personer vaksinert første dose, 4,8 % er fullvaksinert. Grensependlerproblemstilling; finske dagpendlere og skoleelever (gjelder Karasjok og Tana kommuner). Frykt for importsmitte ifm. påske i kommunene.

5.

 •    Vaksinasjon: De eldste ringes opp for å kvalitetssikre at de har fått registrert seg. 75-80 år vaksinert. Vaksinering av alvorlige diagnosegrupper er også startet. Kun Pfizer-vaksine nå. Får 164 vaksiner i påskeuka, vaksinene settes før påske.
 •    Plakater med anbefaling om testing henges opp nå.
 •    Vaksinering av helsepersonell følger nasjonale anbefalinger.
 •    Har ikke svar på hva de som er neste steg for de som har fått første dose av AstraZeneca-vaksine.

6.

 •    Rapportering til statsforvalteren fram til 01.03. og forventet anslag fram mot 30.06.: Brukt 3,6 millioner til midten av mars, framskrevet til 5,8 millioner fram mot slutten av juni. Fått 9,2 millioner over rammetilskuddet og 937.000,- øremerket til vaksinering.