Hvem kan søke

Kun bedrifter med adresse og virksomhet i Sør-Varanger kan få støtte. Målgruppen er bedrifter innafor reiseliv, servering, sport og fritid, detaljhandel (utenom dagligvare) som har opplevd minst 10 % reduksjon i omsetning eller 10 % økning i kostnader som følge av pandemien. Også bedrifter som tidligere har mottatt koronakompensasjon fra kommunen kan søke. Ordningen omfatter ikke foretak som er insolvent, under konkursbehandling, opphørt eller under avvikling.

Hva kan det søkes om

Det kan søkes kompensasjon for tapt omsetning og/eller økte kostnader som skyldes pandemien med utgangspunkt i årsregnskap fra 2019 og 2020, eller perioderegnskap for første halvår 2019 og 2021.Kommunen vet foreløpig ikke hvor stor etterspørselen etter midlene vil være, og fastsetting av tilskudd vil bli gjort etter en samlet vurdering sett i forhold til den lokale situasjonen.

Hva skal søknaden inneholde:

 • Feltene i søknadsskjemaet skal fylles ut.
 • Søker må selv velge riktig årstall i kolonneneoverskriftene før regnskapstallene legges inn. Skal halvårsregnskap legges til grunn, legges halvårstallene inn. 
 • Hvordan foretaket har vært rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak (må beskrives i eget dokument som legges ved søknaden). Tidligere redegjørelse kan brukes om igjen om det ikke foreligger har kommet til nye opplysninger av betydning for behandling av søknaden.
 • Komplett regnskap for 2019 og 2020. Dersom dette tidligere er sendt inn, er det ikke nødvendig å sende på nytt.
 • Alternativt halvårsregnskap 1. halvår 2019 og 1. halvår 2021 attestert av regnskapsfører. 
 • Nystartede bedrifter og bedrifter i etableringsfasen kan søke på grunnlag av budsjett attestert av regnskapsfører. Husk å levere regnskap for samme periode.
 • Skatteattest september 2021

Før utbetaling av eventuelt tilsagn kan det bli krevd at revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefter innholdet i søknaden.

Hvordan søke:

Søknadsmalen er utarbeidet av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunen ser at det for noen kanskje kan være utfordrende å fylle ut det elektroniske skjemaet, men ta i så fall kontakt med Stig Ulvang på 975 94 624 eller stul@svk.no.

 1. Gå til www.regionalforvaltning.no og opprett bruker for foretaket
 2. Søk opp “Sør-Varanger kommune – koronakompensasjon våren 2021" i søkeruten
 3. Opprett søknad, fyll ut nødvendig info og legg ved etterspurte dokumentasjon
 4. Send inn søknaden. Siste frist er 26. september 2021, men lever gjerne så fort som mulig!

Hvordan behandles søknadene:

Endelig vedtak om fordeling foretas av Utvalg for miljø og næring senest 19. oktober 2021.

Kontakt

For spørsmål eller kommentarer, kontakt med Stig Ulvang på telefon 975 94 624 eller mail stul@svk.no