Satsene for betaling av opphold fastsettes av Sør-Varanger kommunestyre, men kan ikke overskride fastsatt maksimalpris for barnehageplass som fastsettes av Stortinget. Kommunen står fritt til å fastsette foreldrebetaling som er lavere enn maksprisen.

Lovhenvisning og lenke til mer informasjon:
Foreldrebetaling er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
Oppdatert informasjon om foreldrebetaling finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider

Brukerbetaling barnehager

Satsene for betaling av opphold fastsettes av Sør-Varanger kommunestyre, men kan ikke overskride fastsatt
maksimalpris for barnehageplass som fastsettes av Stortinget. Kommunen står fritt til å fastsette foreldrebetaling som er lavere enn maksprisen.

Søskenmoderasjon:

Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn. Når søsken har plass
både i kommunale og private barnehager gis søskenmoderasjon i kommunal barnehage.

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass i henhold til nasjonale føringer. Maksprisen for 2021 ble i Statsbudsjettet vedtatt til 3 230,- kroner pr. måned fra 01.01.21, totalt 35 530,- kroner pr. år (11måneder). Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Kommunestyret i Sør-Varanger har i forbindelse med budsjett 2022 vedtatt kr. 2.790,- pr. måned for opphold fra 01.01.22, totalt Kr. 30.690,- kroner pr. år (11 måneder).

Kommunens sats for 2022 settes til kr 2.790,. per måned, gjeldende for opphold fra 01.01.22, totalt kr. 30.690,- pr. år (11 måneder).
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Kostpenger i Sør-Varanger: Kr 200 pr. måned pr barn.
Gebyr ved henting etter stengetid kr 250,- pr påbegynt halv time.

 

Nye priser fra 01.01.2022:

Helplass kr. 2.790,- pr. mnd.

Halvplass kr. 1.395,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon 30 % for barn nr. 2

Søskenmoderasjon 50 % fra barn nr. 3

Henting etter stengetid kr. 250,- pr. påbegynte halvtime

 

Lav inntekt:

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal det etter søknad vedtas
redusert foreldrebetaling.

 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Fra 01.08.2021 gjelder

denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 583.650,- pr. år.

 

Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager, men Sør-Varanger kommune har ansvar for å følge opp ordningen.
Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 2, 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få
20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra august 2021 er inntektsgrensen kr 583 650.

 

For søknad om reduksjon i foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, finnes søknadsskjema under svk.no/ Søknad og skjema.

Velkommen til Sør-Varanger kommunes selvbetjeningsportal - Sør-Varanger kommune (onacos.no)

Informasjon før du søker

 • Du må søke på nytt foran hvert barnehageår, da søknaden kun gjelder for et år av gangen.
 • Det er ingen søknadsfrist, men vi anbefaler at du søker så snart som mulig etter at du har takket ja til barnehageplass
 • Du som foresatt kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig/varig endring i inntekten, eksempelvis ved arbeidsledighet over lengre tid, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
 • Med husholdningens sammensetning, menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere må ha bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller ha felles barn.
 • Ønsker du reduksjon fra og med august (starten av barnehageåret), må du søke innen 20. juni. All nødvendig dokumentasjon må være vedlagt søknaden.
 • Reduksjon gis fra første hele måned etter at komplett søknad er mottatt.
 • Du som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Bor barnet fast hos begge foreldre/foresatte, beregnes betalingen ut fra inntekten i husholdningen der barnet har folkeregistrert adresse.

 

Hvordan søker du?

Dette må du ha tilgjengelig før du søker:

 • BankID/MinID for pålogging
 • Siste års skattemelding (selvangivelse). Denne finner du på Skatteetatens sider
 • Har du skattepliktige inntekter som ikke står på skattemeldingen, finner du opplysninger om dette på Skatteetatens sider
 • Elektroniske vedlegg dersom du ikke kan legge fram skattemelding:
  • Lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste 3 måneder
  • Vedtak om evt. deltakelse på kommunens introduksjonsprogram
  • Stønad fra NAV (unntak: Barnetrygd, kontantstøtte, engangsstønad ved fødsel/adopsjon, økonomisk sosialhjelp og tiltakspenger)

Det er ingen søknadsfrist, og søknad sendes elektronisk via vår skjemaportal

 

Hva skjer når du har søkt?

 • Søknaden registreres inn hos kommunen, og saksbehandles så snart den er fullstendig - d.v.s. om du har lagt ved all dokumentasjon som er nødvendig.
 • Du får skriftlig svar hos oss med vedtaket.
 • Er du ikke fornøyd med vedtaket, kan du klage. Opplysninger om hvordan du kan klage, finnes i brevet du får.