Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Koordinerende enhet vil hjelpe dem med følgende:

  • Behandler søknad om individuell plan
  • Utreder behov for koordinerte tjenester
  • Tildeler koordinator
  • Overordnet enhet for koordinering av kommunale helse - og omsorgstjenester
  • Opplæring og informasjon
  • Opplæring og veiledning av koordinator
  • Kontaktpunkt for henvendelser om oppstart av Individuell plan

Kriterier/vilkår

Behov for langvarige og koordinerte helse – og omsorgstjenester for brukere som mottar to eller flere tjenester.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen


Tipshefte om individuell plan


Rett til egen tros- og livssynsutøvelse


Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten


helsenorge.no - individuell plan


Individuell plan og koordinator - brosjyre

Samarbeidspartnere

Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

 

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-5 Individuell plan


Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4-1 Individuell plan


Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 7 - Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet 


Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 7-1 - Individuell plan


Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator


Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 3-2a - plikt til å utarbeide individuell plan


Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)


Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen