1. Økt rente- og avdragsbelastning. Kommune har allerede høy lånegjeld og er blant de kommunene i landet med høyest lånegjeld pr.innbygger. Med bygging av ny Sandnes/Bjørnevatn skole samt nytt Bo- og aktivitetssenter for funksjonshemmede vil lånegjelden øke.
  2. Eiendomsskatt; Stortinget har vedtatt en endring i regelverket rundt eiendomsskatt for verk, bruk og naeringseiendommer som vil medfører lavere eiendomsskattegrunnlag for kommunene.
  3. Integreringstilskudd; Sør-Varanger kommune har gjennom flere år tatt et stor ansvar i forhold til bosetting av flyktninger og integrering av disse. Gjennom et forholdvis stort integreringstilskudd har kommunen hatt mulighet for å bygge opp gode tjenester for å ivareta flyktningene som nå må reduseres. De nå vedtatte nasjonale føringene for flyktning- og bosettingspolitikken får også konsekvenser for Sør-Varanger kommune, hvor vi ikke lenger skal vaere en stor bosettingskommune. Kommunens integreringstilskudd vil reduseres betydelig.
  4. Nasjonale føringer for kommuneøkonomien; gjennom nytt forslag til kommunelov har staten varslet økt krav til kommunens driftsresultat. Videre har Stortinget vedtatt et effektiviseringskrav til kommunene som medfører mindre statlige overføringer til kommunene i årene fremover. Effektiviseringskravet begrunnes i bruk av ny teknologi, digitalisering og strukturelle endringer.

 

Det har også vært gjennomført en kostraanalyse av Sør-Varanger kommune i desember 2017. Denne kan du finne her.

Presentasjonen fra fremlegget av kostrarapporten kan du se her.