Pris for dag- og korttidsopphold inntil 60 døgn i sykehjem

Priser pr 1.1.2021

Dagopphold institusjon

95 kr per dag

Korttidsopphold institusjon

175 kr per døgn

Pris for langtids- og korttidsopphold over 60 døgn

  • Egenbetaling for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold.
  • Du må derfor fylle ut et skjema med opplysninger om inntektsopplysninger, du får dette tilsendt når det er tildelt langtidsplass

Deling av dobbeltrom

  • Dersom du uten å ønske det, blir lagt på dobbeltrom skal det trekkes fra et fribeløp på 42.900 kroner i året (2021).
  • Dette gjelder alle langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn på dobbeltrom.

Beregning og innkreving

Innkrevning av egenbetalingen

Korttidsopphold

  • Korttidsopphold blir fakturert.

Langtidsopphold

  • NAV Pensjon trekker hver måned egenbetalingen i trygd/pensjon og overfører dette direkte til kommunen. Tilleggs faktura fra kommunen blir sendt direkte til beboer, dette kan gjelde egenbetaling på utbetaling fra annen pensjon, renteinntekter ol.

Endring i inntekter o.l.

  • Størrelsen på egenbetalingen kan bli endret når kommunen får kjennskap til endringer i inntekt eller andre forhold knyttet til beregningsgrunnlaget. Det er derfor viktig at du underretter Sør-Varanger kommune V/Tildelingskontoret hver gang din inntekt eller skatt endres, slik at nytt vedtak om egenbetaling kan fattes.

 

Hvordan beregnes egenbetaling?

Det beløpet du har igjen etter at kommunen har trukket egenbetalingen, kalles gjerne kontantytelsen. Pengene skal brukes til personlig forbruk, som ikke dekkes av egenbetalingen.

Alderspensjon

kr 300 000

- Fradrag (f.eks. skatt)

kr 100 000

= Beregningsgrunnlag

kr 200 000

 

75% av grunnlag inntil 1G minus fribeløp ((99 858-8700) x 75%) *

Kr 68 368

+ 85 % av grunnlag utover 1G ((200 000-91 158) x 85%)

kr 92 515

= Egenandel

kr 160 883

Grunnbeløp pr. 01.05.19 Kr. 99 858,-

Fribeløp pr. 01.01.20 kr. 8 700,-

 

Mer utfyllende informasjon

Har du spørsmål om Fradrag for boutgifter, hjemmeboende ektefelle, skatt ol, se,

Retningslinjer for betaling i institusjon.pdf