Torsdag den 10/9 2015 ble det første kontaktmøtet vedrørende funnet av hellerissinger på Gamnesset avholdt i regi av Riksantikvaren.

På møte deltok representanter fra: Riksantikvaren, Sametinget, Fylkeskommunen, Tromsø Museum og Sør-Varanger kommune.

Tiltakshaver, Nordterminal og grunneier, Fefo var også tilstede.

Riksantikvaren og Tromsø Museum gikk gjennom funnene, og tiltakshaver Nordterminal og Sør-Varanger kommune gikk gjennom områdereguleringer og planlagte utbygginger.

Møtet var svært informativt og optimismen er stor for at man sammen skal finne løsninger som ivaretar alle interesser i området. Det ble drøftet ulike løsninger for «sameksistens» mellom industri og kulturminner.

Funnet er spennende og utfordringene nå er å ivareta denne kulturarv som nå er kommet frem i lyset, samtidig som man også får utviklet området til næringsformål sier Isa Trøim, seksjonssjef  hos Riksantikvaren.

Nå skal det foretas flere undersøkelser i området for å få oversikt over omfanget, dette skal etter planen være ferdig i oktober. Så vil man på ny innkalle til et nytt dialogmøte.

Riksantikvaren vil i løpet av desember 2015 fatte beslutning i saken.

 

 

Cecilie Hansen                                 Isa Trøim                                            Bente Haug

Sør-Varanger kommune              Riksantikvaren                                 Finnmark Fylkeskommune