Generelt

Sør-Varanger kommune har seks årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter, hvorav en 50% stilling er satt av til Frisklivveileder ved Frisklivssentralen, og et årsverk turnusfysioterapeut. Syv årsverk driver som selvstendige næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen.

 

Beskrivelse  

Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade.

 

De kommunalt ansatte fysioterapeutene:

Kan bidra med undersøkelser, funksjonsutredninger, utforming og oppfølging av tiltak, behandling, opplæring og faglig undervisning samt formidling av bevegelseshjelpemidler. Har særskilt kompetanse på behandling av barn og innenfor feltet rehabilitering/habilitering.

 • Gir tilbud om fysioterapi innen helsestasjonen, skolehelsetjenesten, hjemmebasert omsorg og institusjoner. Prioriterte oppgaver er rehabilitering og habilitering.
 • Gir individuell fysioterapibehandling for barn 0-18 år.
 • Gir individuell fysioterapibehandling for voksne og eldre som ikke kan nyttiggjøre seg fysioterapibehandling på institutt.

Tjenesten tar i mot henvisninger både muntlig og skriftlig fra brukere selv og samarbeidspartnere. Det er ønskelig med skriftlig henvisning, men ingen betingelse. Henvisninger fordeles fortløpende hvis akutt behov, og minimum på fast avdelingsmøte hver tirsdag. Kapasiteten avgjør hvor lang ventetiden er, men en bestreber seg på å gi tilbakemelding om at henvisningen er mottatt så snart som mulig og senest innen tre uker.

For drift og kontaktinformajon av Frisklivssentralen vises til egen informajon på hjemmesiden.

 

Kontaktinformasjon: 

Besøksadresse: Kirkenes helsesenter (Amfi) 3. etg. "gulfløya"

Postadresse: Fysioterapitjenesten, postboks 415, 9915 Kirkenes

Telefon:

 • 789 77 627 Avdelingsleder
 • 789 77 626
 • 789 77 625
 • 789 77624 
 • 930 16 668
 • 922 46 123
 • 982 261 01
 • 930 166 54
 • 922 06 856
 • 922 08 737

 

FYSIOTERAPEUTER MED DRIFTSAVTALE MED KOMMUNEN:

Kirkenes Fysikalske institutt:
Kan bidra med spesialkompetanse innen klinisk ortopedisk medisin: diagnostisering og behandling av muskel-skjelett-systemet. Godt utstyr for medisinsk treningsterapi. Grunnleggende kompetanse i lymfedrenasje. Gir tilbud til personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne og personer i alle aldre som er syke eller skadet. 

Fyllingsveien 1 (moloen)

9900 Kirkenes.

Tlf. nr. 78 99 15 01.

 

Myra fysioterapi og psykomotorisk senter:
Kan bidra med særskilt kompetanse innen muskel- og skjellettplager, smertetilstander, nevrologi og hjerte-lungefysioterapi. Gir tilbud til personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne og personer i alle aldre som er syke eller skadet.

Pasvikveien 2, 2. etasje,  

9900 Kirkenes.

Tlf.nr 78 99 22 00

Thomas Holm Osbakk: thomas@myrafysio.no

Eirik Johansen: eirik@myrafysio.no

Henning Karlsen: henning.karlsen@gmail.com

Trine Sæternes: permisjon fra 01.09.22-01.04.23  

 

Kriterier/vilkår
Det er direkte tilgang til fysioterapi, dvs at du ikke trenger en henvisning fra lege for å få oppfølging av fysioterapeut. Fysioterapeuten vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Pris for tjenesten
Det kreves ikke egenandel for fysioterapioppfølging i kommunale institusjoner som barnehager, skoler, sykehjem inkl. korttidsopphold/ rehabiliteringsopphold. Trygden yter hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingsform, egenandelen bestemmes av gjeldene takster og betales til egenandelstak er oppnådd. Behandling og transport til behandling er gratis for ved yrkesskade og for barn under 16 år.

 

Ekstern informasjon: 

helsenorge.no - fysioterapi
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Frikort - HELFO
Egenandeler - oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet

 

Lover
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Lov om helsepersonell

Lov om pasientjournal

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi
Lov om folketrygd (folketrygdloven) § 5-8 Fysioterapi
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 1-3 Definisjoner
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 2-1 (formål og oppgaver)

 

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.