Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Sør-Varanger ble vedtatt i 2019. Ved behandling ble deler av løype 17 fjernet på grunn av manglende grunneiertillatelse. Ny grunneier for den aktuelle eiendommen har i år gitt grunneiertillatelse til å legge løypa over ens eiendom. Endring av forskriften for å innta deler av løype 17 igjen, ble behandlet og vedtatt 08.12.21, etter reglene i motorferdselloven § 4a andre ledd, med forskrift § 4a.

Endringen trer i kraft umiddelbart.

Kommunestyrets vedtak og vedtatte forskrift med tilhørende dokumenter kan leses her:

Forskrift om endring i forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Sør-Varanger kommune.pdf

Behandling for endring av Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Sør-Varanger, løype 17 ved Brattli.pdf

Løype 17-kart 08.12.21.pdf