Sør-Varanger Kommunestyre vedtok i møte 26.08.15, KST sak 045/15 Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA, planID 20302013019.

 

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan leses ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper, eller lastes ned HER:

VEDTAK - DETALJREGULERING FOR SØRLIG ATKOMST TIL KILA260815.pdf

2013019_BESKR Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA260815.pdf

2013019_BEST Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA260815.pdf

2013019_PL Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA (hefte)030715.pdf

2013019_ROS-analyse Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA.pdf

2015-06-01 Norconsult AS Atkomstveg til KILA fra sør. Vurdering av behov for geotekniske tiltak.pdf

2015-05-11 Rambøll AS Datarapport for grunnundersøkelser av atkomstveg til KILA fra sør..pdf

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 08.10.15.

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

2013019_PL Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA (hefte)030715_Side_10_200x283.jpg

 

Plan- og utviklingssjefen