Sør-Varanger Kommunestyre vedtok i møte 17.06.15, KST sak 041/2015 Områderegulering for Norterminal – Omlastningsterminal på Gamnes.

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Kommunestyrets vedtak og vedtatte områderegulering kan leses ved servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes, eller lastes ned her:

VEDTAK - OMRÅDEREGULERING FOR NORTERMINAL - OMLASTNINGSTERMINAL PÅ GAMNES.pdf

BESKRIVELSE_Norterminal områderegulering 170615.pdf

BESTEMMELSER_Norterminal områderegulering 170615.pdf

PLANKART_Norterminal områderegulering 170615.pdf

Vedlegg 1 Områderegulering Norterminal-Kartlegging av vegetasjon og naturtyper.pdf

Vedlegg 2 KU Naturmiljø Leirpollen_Gamneset.pdf

Vedlegg 3 Notat Marint Naturmiljø Tømmernes og Gamnes endelig.pdf

Vedlegg 4 Konsekvensutredning landskap.pdf

Vedlegg 5 Sametingets kulturfaglige vurdering.pdf

Vedlegg 6 Finnmark fylkeskommunens kulturfaglige vurdering.pdf

Vedlegg 7 Tromsø museum, Resultater av marinarkeologisk befaring.pdf

Vedlegg 8 Støynotat Omlastningsterminal Gamneset 08092014.pdf

Vedlegg 9 Notat Gamneset utslipp til sjø endelig.pdf

Vedlegg 10 Notat Forurensning til grunn og vann.pdf

Vedlegg 11 ROS-analyse.pdf

Vedlegg 12 Gamnes Ilandføringsterminal, vurdering av områdestabilitet, R-5123076-RIG01 rev. 00.pdf

Vedlegg 13 Konsekvensutredning for folkehelse, barn og unges oppvekstvilkår.pdf

Vedlegg 14 Miljøprogram påvirkning ytre miljø -Norterminal AS.pdf

Vedlegg 15 Program for miljøovervåking - kartlegging, -utredninger og driftsoppfølging.pdf

Vedlegg 16 Miljøovervåking og miljøoppfølging.pdf

Vedlegg 17 Feltrapport Tareskog.pdf

Vedlegg 18 Rapport_Reindrift_Tømmerneset_NINA_03_02_2015.pdf

Vedlegg 19 Rapport MetOcean data at Gamnes.pdf

Vedlegg 20 Rapport Stormflonivå Kirkenes.pdf

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring.

 

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

2013010PL_Norterminal områderegulering 170615_600x424.jpg

 

Plan og Utviklingssjefen

02.07.15