I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 11-15 kunngjøres med dette at Sør-Varanger kommunestyre i møte 17.06.15 har vedtatt Kommunedelplan for Tømmerneset – infrastruktur for framtidig havne- og industriutbygging (sak 040/2015).

 

Kommunestyrets vedtak og plandokumentene kan lastes ned her:

VEDTAK-KOMMUNEDELPLAN FOR TØMMERNESET - INFRASTRUKTUR FOR FRAMTIDIG HAVNE- OG INDUSTRIUTBYGGING.pdf

2013017BESKRIVELSE_ Kommunedelplan for Tømmernes170615.pdf

2013017BESTEMMELSER_Kommunedelplan for Tømmerneset ALT 1_170615.pdf

2013017PLANKART_Kommunedelplan for Tømmerneset ALT 1_170615.pdf

Vedlegg 1 Rapport KU landskap Tømmerneset.pdf

Vedlegg 2 Notat KDT 7 6 Fisk_glhau_ellun 19 01 2015.pdf

Vedlegg 3 Notat Marint Naturmiljø Tømmernes og Gamnes endelig.pdf

Vedlegg 4A KU_Naturmiljø_KILA-LEIRPOLLEN_førsteutkast.pdf

Vedlegg 4B 2014-12-05 KU Naturmiljø Leirpollen_Gamneset v2.pdf

Vedlegg 5 KU Folkehelse_rev2_08_12_2014.pdf

Vedlegg 6A 2014_09_23 KDP Tømmernes_Notat Aktuelle vannforsyningsløs inkl alt 2_3.pdf

Vedlegg 6B 2014_09_23 5131700 KDP Tømmerneset Skisse vannforsyning alt 1.pdf

Vedlegg 7 2014-10-15 Notat trafikk_rev2.pdf

Vedlegg 8A 2015-01-22 KDP Tømmernes_Vegsystem og trasealternativer.pdf

Vedlegg 8B 2014-09-22 KDP Tømmernes-Forprosjekt bru over Langfjorden ved KILA.pdf

Vedlegg 9 2015-01-22 KDP Tømmernes-Infrastruktur veg_vann_kraft.pdf

Vedlegg 10 ROS-analyse_KDP_141014.pdf

Vedlegg 11 Rapport Norterminal AS_J06_Miljøprogram.pdf

Vedlegg 12 Rapport Måleprogram miljø_gle.pdf

Vedlegg 13 Miljøovervåking og miljøoppfølging.pdf

Vedlegg 14 Feltrapport Tareskog.pdf

Vedlegg 15 Rapport_Reindrift_Tømmerneset_NINA_03_02_2015.pdf

Vedlegg 16 2015-01-15 Akvaplan-niva_Anadrome laksefiskers vandringsmønster-endelig.pdf

Vedlegg 17 2015-01-14 Kartlegging av gytefelt for torsk i fjordsystemet i Sør-Varanger - endelig.pdf

Vedlegg 18 2015-01-15 Dyreplankton i Bøkfjorden -endelig.pdf

Vedlegg 19 SVK_Rapport Dialogkonferanse.pdf

Vedlegg 20 Kommunedelplan Tømmernes_planprogram260314.pdf

Vedlegg 21 KDP Tømmernes KU for samisk bosetting utmarksbruk og sjølaksefiske 200914.pdf

 

Plandokumentene er også tilgjengelige på servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes.

 

Kommunestyrets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

2013017PL_Kommunedelplan for Tømmerneset ALT 1_170615_600x421.jpg

 

 

Plan- og Utviklingssjefen