Regulativ for kommunale gebyrer 2020

Den som får utført tjenester etter dette reglement skal betale for tjenesten etter de satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.

Gebyr/brukerbetaling skal betales ved forfall. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter og purregebyr etter enhver tid gjeldende satser. Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen. Justisdepartementet justerer satsen årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Beløpet avrundes til nærmeste krone.
Forsinkelsesrentesatsen vedtas hvert halvår av departementet.

Krav som ikke betales etter første gangs purring overføres til Lindorff for videre innkreving og det påløper ytterligere gebyr etter retningslinjer for inkassosaker.

Generelle bestemmelser

Den som får utført tjenester etter dette reglement skal betale for tjenesten etter de satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.

Gebyr/brukerbetaling skal betales ved forfall. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter og purregebyr etter enhver tids gjeldende satser. Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen. Justisdepartementet justerer satsen årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Beløpet avrundes til nærmeste hele krone. Forsinkelesesrentesatsen vedtas hvert halvår av departementet.

Krav som ikke betales etter første gangs purring overføres til Lindorff for videre innkreving og det påløper ytterligere gebyr etter retningslinjer for inkassosaker.

Torghandel

Torggebyr vedtas av kommunestyret. Torghandelen skal foregå på Torget ved Samfunnshuset i Kirkenes, og tildeling av plass skal skje skriftlig. 1 torgplass er begrenset til 20 m2 (4x5 m). Ved større behov må det leies flere torgplasser. Salg fra varebil på Torget har øvre grense for last/lengde: 7.500 kg og 7,5 meter.

Torgleien betales på Servicekontoret når tillatelsen hentes. Torgleien skal være betalt før torgplassen inntas. Leien er ikke mva-pliktig i henhold til merverdiavgiftsloven.

http://www.svk.no/leie-av-torg.404227.no.html -Torgforskriften har nærmere bestemmelser om torghandelen.

  Takst Tekst
Torgleie m/strøm 300,- pr.dag
Torgleie u/strøm 250,- pr.dag
Torgleie m/strøm 2 300,- pr.måned

 

Salgs- og skjenkebevilling

Salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Bevillingsgebyr for salgs- og skjenkebevillinger behandles av Servicekontoret og fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Det skal betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Sør-Varanger kommune følger departementets til enhver tid gjeldende satser i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Satsene fastsettes årlig, ved utgangen av året. Satsene er i 2020 som følger:

  Pris Tekst
Salgsbevilling - minimumsavgift 1 700,- Årlig
Skjenkebevilling – minimumsavgift 5 300,- Årlig
Ambulerende skjenkebevilling 380,- Pr. gang
Skjenkebevilling Enkeltanledning 5 300,- Årlig
Skjenkebevilling Enkeltanledning for lag/foreninger 1 700,- Årlig
Kunnskapsprøven - Alkoholloven 400,- Pr. avlagt prøve
Kunnskapsprøven - Serveringsloven 400,- Pr. avlagt prøve

 

Diverse tjenester

Servicekontoret er behjelpelig med kopiering for kunder (rett kopi).

  Pris Tekst
Kart turkart 119,- pr.stk
Kopi A4 5,- pr.stk
Kopi A3 10,- pr.stk
Utskrift PC A4 30,- pr.side
Utskrift PC A3 35,- pr.side
     

Gravemeldinger

Før graving skal gravetillatelse innhentes. Gravemelding sikrer at strømkabler, telekabler, vann- og avløpsledninger etc.blir anvist slik at graving kan skje på en tryggest mulig måte. Søknad om gravemelding belastes med et behandlingsgebyr som aksepteres av søker med innsendelse av søknaden. Gebyret vil bli omgående fakturert.

 

Gravetillitalse utenom kommunal vei/plasser 1 050,- pr.søknad
Gravetillitalse i kommunal vei/plasser 2 500,- pr.søknad
Garantistillelse ved graving i kommunal vei/plasser 50 000,- Bankgaranti

 

Helse- og omsorgstjenester

Egenbetaling for institusjonsopphold reguleres i Forskrift av 16.12.11 om vederlag egenandel for helse- og omsorgstjenester, Kapittel 1. Egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon m.v. Prisen fastsettes av departementet.

Dagsenteropphold

Sør-Varanger kommune har 2 dagsenter med tilbud til eldre; Kilden dagsenter og Utsikten dagsenter. Sør-Varanger kommune har per i dag innrettet tilbudet som et forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende. Betalingssatsene er fastsatt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste.

Betalingssatsene justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Satsene vedtas av kommunestyret.

Plass på Kilden og Utsikten dagsenter 81,- pr.dag inkl.skyss
Middag dagsenter 78,- pr.middag
Frokost dagsenter 32,- pr.frokost

 

Praktisk bistand i hjemmet – hjemmehjelp

Betaling for praktisk bistand til dagliglivets gjøremål fastsettes i henhold til vedtak gjort av Koordinering- fag og Forvaltningsenheten. Betalingen løper ut i fra timeantallet det er fattet vedtak på i hele vedtaksperioden. Det kan søkes særskilt om betalingsfritak ved ferie eller andre opphold i tjenesten. Det er kun betalingsfritak ved særskilt søknad.

Betalingssatsene er fastsatt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste. Betalingssatsene justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Satsene vedtas av kommunestyret.

Betalingssatsene justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen, med unntak av makspris for husstander der nettoinntekt er under 2,5 G.

I henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10, skal de samlede egenandelene ikke overstige et fastsatt tak per måned for husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2,5 G. Grunnbeløpet pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn for fastsetting av utgiftstaket. Sør-Varanger kommune følger til enhver tid gjeldende utgiftstak som for tiden er kr. 210,-.

 

Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av timelønnen og sosiale utgifter. Tidsbruken avrundes til nærmeste halvtime. Egenandelen kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig inntekt til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger.

  Pris pr. time Makspris pr. måned
Inntil 2,5 G      210,-
2 - 3 G      975,-
3 - 4 G   1 310,-
4 - 5 G   1 642,-
Over 5 G  

1 967,-

 

Makspris justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen for helsepleie, med unntak av makspris for husstander der nettoinntekt er under 2,5G.

Pris per time

Gruppe

G

Nettoinntekt

2020

01

<=2,5 G

Inntil kr. 249.645.

210,00

02

2,5-3 G

Mellom kr. 249.645 og kr. 299.574.

304,00

03

3-4 G

Mellom kr. 299.574 og kr. 399.432.

304,00

04

4-5 G

Mellom kr. 399.432 og kr. 499.290.

304,00

05

>5 G

Over kr. 499.290.

304,00

 

Selvkost

2020

Timepris, selvkost

304,00

 

Endringen i egenbetalingssatser innebærer en økning av kostander for praktisk bistand for dem som har høy inntekt, men for dem med lav inntekt medfører endringen små eller ingen endring. Departementet har fastsatt makspris for egenandel for de med lavest inntekt, dvs under 2G, til kr 210,- pr mnd. Kommunestyret har vedtatt at egenandel for de med lavest inntekt under 2,5 G og at trinn for timepris endres til, Gruppe 01:  0 – 2,5 G og gruppe 02: 2,5 – 3 G.

I tiltaket er det også lagt inn inntektsgraderte satser for maksimal pris utover 2,5G, slik at det er et betalingstak for alle inntektsgrupper. Timer per måned over denne grensen er gratis. Helsehjelp og praktisk bistand til personlig stell og egenomsorg er fortsatt gratis.

Brukere med inntekt over 2,5G betaler kun for det tjenesten faktisk koster (selvkost) begrenset til maksimalt egenandel pr. måned. Priser og inntektsgrenser justeres i takt med G og sentrale føringer.

 

Matombringing

Betaling for middag levert hjemme skal utføres i henhold til vedtak gjort av tildelingskontoret. Betalingssatsene er fastsatt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste.

Betalingssatsene justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Satsene vedtas av kommunestyret.

Betalingssatser etter husstandens nettoinntekt.

 

 

  Pris pr middag
Middag hjemmeboende inntil 2 G 78,-
Middag hjemmeboende over 2 G 88,-

 

Kost ved bemannede omsorgsboliger.

Ved kommunes bemannede omsorgsboliger kan en kjøpe full kost. Dette innebærer måltider som frokost, middag, kvelds, kaffe med kaker og snack. Betalingssatsene justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen for helsepleie. Satsene vedtas av kommunestyret.

Full kost                              kr. 3.836,- pr. mnd.

 

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm tildeles etter vedtak fra tildelingskontoret og er et hjelpemiddel for mest mulig trygghet i hjemmet. Betalingssatsene er fastsatt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste.

Betalingssatsene justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Satsene vedtas av kommunestyret. Betalingssatser etter husstandens nettoinntekt.

Pris per måned

Gruppe

G

Nettoinntekt

2020

01

<=2 G

Inntil kr. 199.716.

81,00

02

2-3 G

Mellom kr. 199.716 og kr. 299.574.

158,00

03

3-4 G

Mellom kr. 299.574 og kr. 399.432.

209,00

04

4-5 G

Mellom kr. 399.432 og kr. 499.290.

287,00

05

>5 G

Over kr. 499.290.

353,00

 

Kultur og oppveksttjenester

Brukerbetaling SFO

Det gis tilbud om helårs plass ved Kirkenes barneskole, Sandnes og Bjørnevatn skole og Hesseng skole. Foreldrebetalingen gjelder for 11 mnd, og med juli måned som betalingsfri måned.

Det gis tilbud om plass etter skoleårsdrift ved alle skolene i kommunen, det vil si at skolefritidsordningen gir tilbud i henhold til elevenes skoledager/skoleruta.

Foreldrebetalingen gjelder da fra skolestart til skoleslutt.

Ved distriktskolene tilbys det kun plass etter skoleårsdrift. Foreldrebetalingen gjelder da fra skolestart til skoleslutt.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder for familier med flere barn i SFO.

Det er anledning til å søke om 1/2 plass i SFO.

 

Helplass Kirkenes, Sandnes/Bjørnevatn, Hesseng                                          kr. 2.300,- pr. mnd

Plass etter skolerute Kirkenes, Sandnes/Bjørnevatn, Hesseng                 kr. 2.300,- pr. mnd.

Skoleårsplass, distriktene                                                                                          kr. 2.300,- pr. mnd

Deltid ½ plass                                                                                                                  kr. 1.380,- pr. mnd.

Gebyr henting etter stengetid                                                                                kr.    250,- pr. påbegynt halv time

Søskenmoderasjon                                                                                                      30% for 2.barn, 50 % for 3. barn

 

Departementet har vedtatt at det innføres en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i SFO 1.-2. trinn maksimalt skal utgjøre 6% av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Reduksjon innvilges etter søknad.

Departementet har vedtatt at det innføres gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7.trinn fra skoleåret 2020/2021. Reduksjon innvilges etter søknad.

Brukerbetaling barnehager

Satsene for betaling av opphold fastsettes av Sør-Varanger kommunestyre, men kan ikke overskride fastsatt maksimalpris for barnehageplass som fastsettes av Stortinget. Kommunen står fritt til å fastsette foreldrebetaling som er lavere enn maksprisen.

Søskenmoderasjon:

Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn. Når søsken har plass både i kommunale og private barnehager gis søskenmoderasjon i kommunal barnehage.

Makspris

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen for 2020 er i Statsbudsjettet vedtatt til 3 135,- kroner pr. måned fra 01.01.20, totalt 34 485,- kroner pr. år (11 måneder). Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Sør-Varanger kommune vedtar makspris 3 135,- kroner pr. måned for opphold fra 01.01.20, totalt  

Kr. 34 485,- kroner pr. år (11 måneder).

 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Kostpenger i Sør-Varanger: Kr 200 pr. måned pr barn.

 

Gebyr ved henting etter stengetid kr 250,- pr påbegynt halv time.

Nye priser fra 01.01.2020:

Helplass                                              kr. 3.135,- pr. mnd.

Halvplass                                            kr. 1.568,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon                       30 % for barn nr. 2

Søskenmoderasjon                       50 % fra barn nr. 3

Henting etter stengetid                               kr. 250,- pr. påbegynte halvtime

 

Lav inntekt:

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal det etter søknad vedtas redusert foreldrebetaling.

 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I

2019 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn

kr. 548.500,- pr. år. Fra 01.08. 2020 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 574 750,- pr. år.

 

Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager, men Sør-Varanger kommune har ansvar for å følge opp ordningen. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

 

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra august 2019 ble retten utvidet til også å gjelde for 2 åringer.

 

Fra august 2019 er inntektsgrensen kr 548 500. Fra august 2020 blir inntektsgrensen kr 566 100.

 

For søknad om reduksjon i foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, finnes søknadsskjema under svk.no/ Søknad og skjema.     

Leie av lokaler skoler og barnehager

Leieprisene gjelder for leie av lokaler i tilknytning til skoler, barnehager og SFO.

Det kan leies ikke ut lokaler til private næringsaktører.

Det skal ikke tas leie for øvinger for skolekorps som er knyttet til skolen, samt elevaktiviteter som klassearrangementer og elevkvelder.

 

 

 

Aktiviteter for voksne

Aktiviteter rettet mot barn

Leie pr. time

500,-

250,-

Leie for en ettermiddag

1200,-

500,-

Leie for en natt, ikke helg

2000,-

1500,-

Leie for helg – grunnbeløp

4600,-

2500,-

Leie for helg – tillegg pr. rom

500,-

300,-

Leie store auditorium

5600,-

2300,-

 

Med ettermiddag menes tiden mellom kl. 16.00 og 21.00. Med helg menes tiden mellom fredag kl. 16.00 og søndag kl. 21.00.

Grunnbeløpet for leie for en helg inkluderer leie av et rom og fellesarealer. For leie av flere rom beregnes et tillegg per rom.

 

Kulturskolen

Kultuskoleavgiften vedtas av kommunestyret. Materiellavgifter bestemmes av kulturskolen i forhold til hvilke utgifter kulturskolen har ved de forskjellige tilbudene.

Kulturskoleavgift tilbud 1 1 500,- Pr semester, eks materiell kostnad
Kulturskoleavgift tilbud 2 1 200,- Pr semester, eks materiell kostnad
Kulturskoleavgift tilbud 3 1 200,- Pr semester, eks materiell kostnad
Søskenmoderasjon   30 %  
Instrumentleie   800,- Pr år barn
Instrumentleie 1 000,- Pr år voksen
Materiell teater   800,- Pr år
Materiell - visuelle kunstfag   800,- Pr år
Materiell- KULA   800,- Pr år

 

Kulturtilbud til utviklingshemmede

Kulturtiltak for funksjonshemmede (KFF) er et kulturtilbud for mennesker over 18 år med utviklingshemming. Medlemmene kommer selv med ønske om aktiviteter. Tilbudet er to ganger i uken; Tirsdagsklubb og Torsdagsklubb. Medlemmene betaler egenandeler til finansiering av mat, deltakelse på kulturelle arrangement og materiell i forbindelse med hobbykvelder.

  Pris  Tekst
Tirsdagsklubben 500,- pr halvår
Torsdagsklubben 500,- pr halvår

Medlemskontingent Bugøynes ungdomsklubb

Bugøynes ungdomsklubb har åpent to dager i uken. Det kreves medlemskontingent for å dekke utgifter til mat.

  Pris  Tekst
2 ganger i uka 300,- pr. halvår
1 gang i uka 150,- pr. halvår

 

 

Leie av musikkbinge

 

Kommunen har 2 musikkbinger med utstyr for utleie. Den ene er plassert ved Pasvik skole og brukes av skolen, kulturskolen og ungdommer. Utleie av denne musikkbingen administreres av Pasvik skole. Den andre musikkbingen er plassert vegg i vegg med Malmklang i Kirkenes og benyttes som øvingshotell. Utleie her administreres av Basen.

Begge musikkbingene med er utstyrt med instrumenter og forsterkere.

Priser for leie av musikkbinge fastsettes av kommunestyret.

 

  Pris  Tekst
Fast leie halvår (1 gang i uken) under 18 år    500,- pr halvår
Fast leie halvår (1 gang i uken) over 18 år 1 000,- pr halvår
Drop inn under 18 år   100,- pr gang
Drop inn over 18 år   250,- pr gang

Leie av lokaler

Allmenn kultur tilbyr utleie av lokaler. Utleieprisen fastsettes av kommunestyret.

  Pris  Tekst
Basen kafe 800,- 2 timer eller mindre
Basen kafe 1 500,- pr dag
Møterom Basen 300,- 2 timer eller mindre
Møterom Basen 500,- Pr dag
Fritidsklubben Bugøynes 500,- Pr dag

 

Sør-Varanger bibliotek

 

Sør-Varanger Bibliotek låner ut bøker, lydbøker, e-bøker, dvd, cd, språkkurs, tidsskrifter og annet eget materiale. Utlån er gratis, men dersom lånereglementet overtredes medfører det gebyrer for lånetakeren. Gebyrene fastsettes av kommunestyret.

    Pris
Utlånskort Gratis
Erstatningskort 50,-
Gebyr ved overtredelse;  
  1. gangs purring    50,-
  2. gangs purring    50,-
Erstatningssatser  
      Bøker og media for voksne   600,-
  Bøker og media for barn   300,-
  Språkkurs - annet utlånsmaterial 1 500,-
  Tidsskrift/magasiner    100,-

I tillegg leier Biblioteket ut arealer til arrangement, møter og utstillinger.

 

Utleie studierom – etter åpningstid       kr. 200,-

Utleie 1. etg. – etter åpningstid                               kr. 500,-

 

Utleie galleri er gratis. Ved salgsutstilling betales 10 % av salgsinntekter som husleie.