Området langs Sandnesbekken på nedre siden av Sandneskrysset ble sikret på 90-tallet og regnes som trygt. Det er området mellom Sandneskrysset og Sandnesvannet som har fått et midlertidig forbud mens området nå gjennomgås med tanke på behov for ytterligere sikring.

 

Bakgrunn

Bakgrunnen for forbudet er at grunnundersøkelser som fylkeskommunen har gjennomført i forbindelse med planlagt utbedring av vannløpet under Sandneskrysset viser en kvikkleireforekomst som kan være større enn antatt. Denne grunnundersøkelsen er nå gjenstand for kvalitetssikring, og derfor ikke oversendt kommunen enda. 

Som følge av dette har kommunen sett på tidligere utførte grunnundersøkelser i forbindelse med byggeprosjekter på oversiden/nordøstsiden av Sandneskrysset. Disse viser også at det er kvikkleire i området langs Sandnesbekken mellom Sandneskrysset og mot Sandnesvannet. Dette området har ikke samme erosjonssikring som området på nedsiden/sørvestsiden av Sandneskrysset. Kommunen ønsker derfor å få undersøkt og vurdert dette området med bistand fra NVE som er fagmyndigheten innenfor skredforebygging. Kommunen er i dialog med NVE om dette.

 

Veien videre

Undersøkelsene og vurderingene som skal gjøres skal resultere i en tilrådning om det er behov for sikringstiltak i området. Dette kan resultere i at bygge- og deleforbudet blir erstattet av et fare- eller aktsomhetsområde for kvikkleireskred med tilhørende bestemmelser av tillatte tiltak. Undersøkelsen og vurderingene som skal gjøres kan også resultere i fysisk sikring av området.

Siden store deler av Sandnesområdet befinner seg under «marin grense» hvor det kan forekomme leire eller kvikkleire, ønsker kommunen faglig bistand til å vurdere også andre områder i nærheten.

 

Konsekvenser av bygge- og deleforbudet 

Bygge- og deleforbudet er ment som et midlertidig sikringstiltak. Med forbudet ønsker kommunen å unngå at området blir belastet på en slik måte at fare for utglidninger kan oppstå. Med forbudet ønsker kommunen spesielt å ha ekstra kontroll med gravearbeid, masseutfyllinger eller masselagring. Tiltak som blir vurdert som sikre og trygge av fagkyndige vil kunne tillates. Bygge- og deleforbudet kan bli erstattet av en fare- eller aktsomhetsområde for skred eller fysisk sikring hvis det er mest hensiktsmessig.

 

Informasjonsmøte

Kommunen har lagt opp til et informasjonsmøte på rådhuset tirsdag 29. juni kl. 19.00

 

Kart over området, klikk her