Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Husstander med lav inntekt og høye boutgifter kan søke om bostøtte. 

Sjekk om du kan søke bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan søke bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. 


Søk bostøtte
Dersom du trenger hjelp til dette, kan du ta kontakt med bostøttekontoret på Rådhuset, tlf. 78977400, torsdager mellom kl. 10:00 og 14:00.

Om du kommer innom, husk å ta med husleiekontrakt. Du trenger ikke å dokumentere husstandens inntekt.

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Det er Husbanken som fatter vedtak og utbetaler bostøtten.

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Dersom du får avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din også overført til neste måned automatisk. 


Meld fra om endringer
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 


Klage på vedtak om bostøtte 
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes bostøttekontoret
 
Regelverk:
Lov om bustøtte    
Forskrift om bustøtte