Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune kollektive reisetilbud med logoen "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september er det et sekssifrede telefonnummeret 116117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: | Til høring/offentlig ettersyn: Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger

Planer under arbeid - si din mening!

Skjermbilde planprogram
Planer under arbeid - si din mening!

Se hva som er til høring og gi din uttalelse her ›

Kystsoneplan for Varanger

Til høring/offentlig ettersyn: Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger

Forslag til planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger legges her ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet.

 

 

Planarbeidet er et samarbeid mellom kommunene; Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger. Planprogrammet ble behandlet i styringsgruppa i møte 29. juni, sak 03/20.

Formålet med en kystsoneplan for Varanger er å utarbeide et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Gjennom planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende kommuneplan i hver kommune.

 

Planprogrammet ligger tilgjengelig her:

Kystsoneplan Varanger Planprogram_forslag-2020-06-26.pdf

Planavgrensningsbeskrivelse ved oppstart-rev-20200622.pdf

Høring av planprogram til Kystsoneplan for Varanger.pdf

 

Planprogrammet kan også leses på Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

 

Innspill:

Innspill til planarbeidet kan skrives inn på denne siden (se nedenfor),

sendes per e-post til: kystsoneplan@svk.no ,

eller sendes: Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Frist for innspill er 30. september 2020.

Merk innspillet med vår referanse 17/1226.

 

Det vil avholdes åpne innspillsmøter i hver av kommunene i løpet av høringsperioden, se egen annonsering i din kommune.

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektansvarlig, på telefon; 78977491 eller e-post; kystsoneplan@svk.no.

 

Vegar Nilsen Trasti

Prosjektansvarlig

Kystsoneplan for Varanger

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Vedlagt er Sør-Varanger SU sitt innspill

  2020-09-30 10:23:50
  [Svar]
 • Sør-Varanger SV ønsker så langt det er mulig å bevare kystområdene og de eksisterende levekårene for fiskersamfunnene i Varangerregionen. Dette innebærer blant annet muligheter for lokale fiske- og friluftsaktiviteter. Vi ønsker at konsekvensutredningene tar høyde for dette ved å hente inn og vurdere informasjon fra de bosettingene som finnes i de aktuelle kystområdene.

  2020-09-30 10:08:54
  [Svar]
 • Ekkerøy bygdelag
  Boks 170
  9811 VADSØ

  Sør-Varanger Kommune,
  Postboks 406
  9915 Kirkenes

  INNSPILL TIL KYSTSONEPLAN FOR VARANGER
  Ekkerøy bygdelag ønsker med dette innspillet å hedre inititaivet med å lage en konstruktiv kystsoneplan for Varanger.Når det gjelder sjøbasert oppdrett mener vi at det ikke må åpnes for mer slik virksomhet i Varanger, og eksisterende virksomhet må overvåkes og kontrolleres nøye. Det er flere argumenter for dette: I de senere år har det blitt slik at konsesjonene for slik virksomhet ikke lenger eies lokalt, men av store børsnoterte selskaper.Anleggene er automatiserte og røktes av få ansatte i turnusordninger som ikke en gang nødvendigvis skatter til kommuner i området.Dagens regjering legger nå også opp til en kraftig omfordeling av pengene som kommer inn for kjøp av konsesjoner, der staten tar disse pengene fra kommunene og putter i egen kasse. Når vi da ser hvordan de båndlagte arealene forsøples og legges øde for alt annet havliv, samt rømningsfare-og frekvens, blir fasiten enkel: Kommunene som stiller sine områder til disposjisjon for oppdrett, sitter KUN igjen med ulempene for denne industrien, mens konserneiere andre steder sitter igjen med ALLE fordelene og gevinstene. Dette bør kommunene sette en stopper for ved ikke å legge til rette for mer sjøbasert oppdrett, men oppfordre storkapitalen til å bruke deler av midlene sine på å forske på metoder for å flytte virksomheten sin opp på egne regulerte landområder.
  Ekkerøy bygdelag er også av den oppfatning at kystsoneplanen bør legge til rette for at det bærekraftige, lokale sjølaksefisket kan fortsette, og utvikles som den kortreiste unike matressursen det er. Bygdelaget er av den oppfatning at dette fisket i alle år har eksistert i godt samspill med elvefisket, og at de senere års forsøk på utradering av dette fisket må nedkjempes.
  Kystsoneplanen bør også legge føringer for at det er lokale kystfiskebåter av en viss størrelse som skal ha fortrinnsrett på å høste av de lokale fiskeressursene for på den måten å få lokal verdiskaping. Det betyr at denne planen bør ha innhold som flagger synspunkter om kvoter, båtstørrelser og bærekraftig lokal høsting av havressursene våre.Dette betyr også stadig mer i reiselivssammenheng.
  Vi ser fram til å følge arbeidet, og ønsker lykke til med gjennomføringen!

  For Ekkerøy bygdelag
  Kurt Ivar Amundsen, leder

  2020-09-28 14:24:22
  [Svar]
 • Meskfjorden innerst i Varangerfjorden er en liten og grunn fjord og her burde det vært stengt for sjølaksefiske. I år var det laksegarn på begge sidene av fjorden (Nord og Sør) noe som reduserer muligheten for at laksen går opp i Vesterelva. Skal man bevare villaksen så må inngangene til elvene fredes for sjølaksefiske.

  Sten G. Olsen

  2020-09-21 07:48:23
  [Svar]
 • Uttaler meg som daglig leder for Neiden Fjellstue AS. Vår bedrift ønsker at det finnes et areal der det tillates næringsvirksomhet/ reiseliv på vestsiden av Neidenfjorden et sted mellom Tinesholmen til Valen. Her ønskes et begrenset areal hvor det er tillatt med mindre bygg i strandsonen som robu, grillstue, flytebrygge. Samt at det er tillat og mulig å kjøre med turist grupper fram dit vinterstid med snøscooter.

  2020-07-11 21:08:24
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS